Onze Algemene Voorwaarden

Versie: 26 januari 2021

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot koop en/of lease van de compacte Junea selfservice automaten voor snacks, food & drinks, op alle overeenkomsten en op iedere aanbiedingen en overeenkomst die wij met u als Klant sluiten en op ieder gebruik van de Software.

Wij zijn Junea Nederland B.V. (Junea NL). Wij zijn gevestigd aan de Steenovenweg 11, 3417 XR, Montfoort, met het KvK-nummer: 80284442. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Junea NL heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en Junea NL mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen. Junea NL zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen.

In deze voorwaarden worden de Klant en Junea NL samen ook Partijen genoemd.

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden gebruiken we de volgende begrippen:

 • de Junea: compact selfservice automaat voor snacks, food of drinks, eenvoudig te bedienen met een smartphone;
 • de Klant: de partij die met ons een overeenkomst sluit voor de koop/ lease van een Junea en het gebruik van de bijbehorende Software;
 • de Overeenkomst: de Overeenkomst waarin Partijen afspraken over koop/ lease van de Junea, de configuratie van de Junea, de Software, Service en Connectiviteit van de Junea en het gebruik van de bijbehorende Software hebben vastgelegd;
 • de Consument: de natuurlijke persoon die met de Junea App een product uit de Junea koopt;
 • de Producten: de producten die worden verkocht via de Junea;
 • Assortiment: het assortiment producten dat middels de Junea wordt aangeboden aan de consument;
 • de Software (hierna afgekort tot SW): de software voor systeem- en productbeheer van de Junea en betalingen op afstand. De software die kan bestaan uit de onderdelen:
  1. de besturingssoftware die is geïntegreerd in de Junea (Besturingssoftware);
  2. de backoffice voor het beheer van de Junea (Junea Backoffice);
  3. een applicatie voor de Klant voor inzicht in het Klantsaldo, overzichten van verkopen en het plaatsen van bestellingen van Producten (Junea Klantportaal);
  4. een applicatie voor het bijvullen van de Junea (Junea Operator App);
  5. een applicatie voor de betalingen (Junea App);
 • de Hardware (hiernaa afgekort tot HW) : alle fysieke componenten waaruit de Junea bestaat;
 • Klantsaldo: het resultaat van de opbrengst van de verkoop van Producten minus de kosten;
 • Opbrengst: de omzet van de verkochte Producten via de Junea excl. transactiekosten van de payment Provider;
 • Kosten: de kosten kunnen o.a. bestaan uit de kosten van de inkoop van de Producten, de handling- en verzendkosten per levering Producten, het gebruik van de Service, Software en Connectiviteit en evt. kosten voor dedicated service;
 • Selfservice: de Klant vult de Junea zelf bij met behulp van de Junea Operator App;
 • Dedicated service: de Klant besteedt het vullen van de Junea uit (tegen vergoeding);
 • Prijsbeleid: de Klant heeft de keuze uit de volgende typen prijsbeleid: kostprijs, kostendekkend of commercieel. Aan de hand van de keuze wordt de prijs voor de snacks bepaald.
 • Wallet: een digitale portemonnee die gekoppeld kan worden aan account van een Consument;
 • Storing: alle onderbrekingen in en alle gebeurtenissen waardoor de Junea niet/minder bruikbaar is.
 • Helpdesk: het beantwoorden van vragen over de Hardware en Software evenals het afhandelen van eventuele klachten;
 • Incident Management: het registreren, beheren en verhelpen van Storingen of gebreken in de Hardware;
 • Reactietijd: de tijd tussen het ontvangen van een melding van het incident door Junea NL en de bevestiging door Junea NL dat de melding binnengekomen is;
 • Oplostijd: de tijd die nodig is voor Junea NL om het incident op te lossen. De Oplostijd vangt aan na het versturen van de bevestiging dat de melding binnengekomen is.
 • Reseller: de rechtsvorm die de Junea automaten exploiteerd. In deze overeenkomst is dit Junea Nederland B.V.

Artikel 2 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van Junea NL bestaat o.a. uit het verkopen van compacte selfservice apparaten (Junea) voor snacks, food & drinks, het ter beschikking stellen van de Software en het leveren van de Producten.
 2. De in de Junea geïntegreerde besturingssoftware correspondeert uitsluitend met de Software en kan alleen in gebruik worden genomen in combinatie met de Software-as-a-service (Saas) onderdelen van de Software. De koop/lease van de Junea is exclusief deze Saas-onderdelen van de Software.
 3. Bij gebruik van een Junea automaat is Junea beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van haar klanten over de HW en SW en het afhandelen van eventuele klachten (Helpdesk). Hierbij wordt Incident Management Dit wil zeggen: het registreren, beheren en verhelpen van Storingen of gebreken in de HW en/ of SW.

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Junea NL zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende overeenkomst (en niet voor eventuele toekomstige overeenkomsten).
 2. Junea NL mag ervan uitgaan dat de gegevens die de Klant verstrekt kloppen. Junea NL zal haar offerte op deze informatie baseren.
 3. Een overeenkomst tot koop komt tot stand wanneer de Klant een aanbieding of offerte van Junea NL accepteert en Junea NL hiervan een schriftelijke bevestiging verstuurt aan de Klant.
 4. Indien de Klant tijdens de afgesproken proefperiode afziet van de aangeboden diensten van Junea dan dient dit uiterlijk binnen de proefperiode (van 28 dagen) aangegeven te worden door de Klant. 
  De proefperiode gaat in op de dag van installatie en verloopt automatisch na 28 dagen, waarnaar de overeenkomst start. 

Artikel 4 – Prijzen

 1. De prijzen die Junea NL communiceert zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld, en onder voorbehoud van eventuele fouten.
 2. Alle prijzen die Junea NL communiceert zijn exclusief verpakking, kosten voor vervoer en kosten voor verzending tenzij anders vermeld.
 3. Junea NL heeft het recht haar prijzen en tarieven van de hard- en software, Service en Connectiviteit aan te passen. De prijswijziging zal 60 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.
 4. Als de Klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, mag de Klant binnen 30 dagen na de aankondiging de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. De Overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat met inachtneming van de bepalingen in Artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 5. De gebruiksperiode van de Software gaat in op de datum zoals opgenomen in de Overeenkomst. Opzegging en verlenging geschieden volgens de bepalingen in Artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 6. Als Junea NL bijbehorende Software later dan overeengekomen aan de Klant ter beschikking stelt, worden de dagen dat de bijbehorende Software later ter beschikking is gesteld naar rato in mindering gebracht op de eerste termijn van de ingebruikname van de Software. Junea NL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Junea NL.
 7. De prijzen van de artikelen in de Junea zijn uitgesloten van punt 1-6 uit artikel 4 en mogen ten alle tijden worden gewijzigd.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Elke maand zal Junea op de 1e dag van de maand het Klantsaldo storten op de daartoe bekende rekening. In het geval een negatief Klantsaldo zal het bedrag per automatische incasso worden geïncasseerd. De Klant ontvangt hiervoor respectievelijk een debet- of creditfactuur.
 2. Als de Klant een factuur ontvangt, moet de Klant de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
 3. Als de Klant niet op tijd aan haar betalingsverplichting voldoet, is zij van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als de Klant in verzuim is, is zij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan ons.
 5. De volledige vordering van Junea NL op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
  2. de Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. de Klant (vennootschap/rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 6 – Duur, verlenging en einde Overeenkomst

 1. De termijn van het gebruik van de Software is in de Overeenkomst vastgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve bij situaties zoals in lid 3 van dit Artikel is bepaald.
 2. De Overeenkomst wordt na afloop van elke termijn automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een schriftelijke opzegtermijn van een maand.
 3. Junea NL mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen in de volgende gevallen:
 • bij verlening van surseance van betaling aan de Klant;
 • bij faillietverklaring van de Klant;
 • bij meer dan twee overschrijdingen van de betalingstermijn door de Klant;
 • bij onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van de Klant.
 1. Na opzegging blijft het bepaalde in de volgende Artikelen: 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 tussen Partijen geldig.
 2. Junea NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade (en meer specifiek: eventuele uitbetaling van kortingscodes, tegoeden, vouchers of vergelijkbaar in geld) die voortvloeit uit het einde dan wel opzegging van de Overeenkomst op grond van dit Artikel.

Artikel 7 – Ter beschikking stellen en afleveren

 1. Junea NL en Klant maken afspraken over de aflevering van de Junea.
 2. Als de Klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door Junea NL voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.
 3. Junea NL stelt de Junea in goede staat op de met de Klant overeengekomen locatie ter beschikking aan de Klant en installeert de Junea, tenzij anders overeengekomen. Kosten voor het transport, plaatsing en installatie bedragen € 150,00 excl. btw per Junea.
 4. De Klant is verplicht de levering aan te nemen. Als de Klant weigert om het geleverde aan te nemen komen de kosten voor opslag, bewaring en extra levering voor rekening van de Klant.
 5. Schade die is ontstaan tijdens transport komt voor rekening en risico van Junea NL.
 6. De leveringstermijnen die door Junea NL worden gecommuniceerd zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn.
 7. Junea NL mag een bestelling in delen laten bezorgen.
 8. Als de Klant de locatie van de Junea zonder samenspraak met Junea NL wijzigt en zich tevens niet houdt aan de plaatsingsinstructies uit de handleiding, dan is Junea NL daar niet voor aansprakelijk.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Junea NL geleverde Junea’s blijven eigendom van Junea NL totdat de Klant haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. De Klant zal alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om de eigendommen van Junea NL veilig te stellen.
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Junea’s dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Junea NL zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Junea NL om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Junea NL zich bevinden om deze eigendommen mee te nemen in het geval dat zij haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

Artikel 9 – Controle en klachtenregeling

 1. Tenzij anders overeengekomen, levert Junea NL de Junea’s af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid afgeleverde Junea’s.
 2. De Klant moet direct na de levering van de Junea’s onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de Junea’s klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die Partijen zijn overeengekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
 3. Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als tekortkoming van Junea NL worden aangemerkt.
 4. De Klant moet eventuele zichtbare Storingen, gebreken of klachten binnen 14 dagen na de levering schriftelijk aan Junea NL meedelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Junea NL meedelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 5. Als een Klant op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 6. Als er sprake is van een Storing of gebrek zal Junea NL naar eigen inzicht de Junea herstellen, vervangen of de Klant schadeloosstellen, tenzij:
  1. de Klant haar klacht niet op tijd schriftelijk heeft gemeld bij Junea NL, zoals omschreven in dit Artikel;
  2. de Junea niet meer te identificeren is als afkomstig van Junea NL;
  3. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling;
  4. de Klant de Junea niet op gebruikelijke wijze heeft geplaatst of zonder goedkeuring van Junea NL heeft verplaatst;
  5. Junea NL niet de mogelijkheid heeft gehad om de Junea te onderzoeken;
  6. de Klant niet aan haar verplichtingen tegenover Junea NL heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook;
  7. Junea NL het door Klant aan Junea NL verzonden defecte Junea niet heeft ontvangen.
 7. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Junea NL die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.
 8. De Klant zal de Junea gebruiken volgens de eventuele handleiding en instructies van Junea NL. De Klant zorgt ervoor dat degenen die gebruikmaken van de Junea op de hoogte zijn van de eventuele gebruiksaanwijzing en instructies.
 9. Support op afstand is inbegrepen in het maandelijkse tarief voor Software, Service en Connectiviteit. Bij support op afstand dient de Klant medewerking te verlenen. Indien de Storing of het gebrek niet op afstand kan worden opgelost, dan dient de Storing of het gebrek op locatie te worden verholpen. Er zal dan worden beoordeeld of er sprake is van garantie zoals omschreven in Artikel 10 van deze algemene voorwaarden. Indien dat niet het geval is dan worden de kosten die gemaakt worden om de Storing of het gebrek op locatie te verhelpen doorberekend aan de Klant, tenzij hiervoor in de overeenkomst andere afspraken zijn opgenomen.

Artikel 10 – Garantie

 1. Junea NL geeft één jaar garantie op Junea selfservice apparaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
 2. Geen garantie wordt gegeven als sprake is van één van de situaties, genoemd in lid 6 van Artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 3. Junea NL heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door, in het geval van koop, de factuurwaarde terug te storten. Terugstorting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

Artikel 11 – Assortiment, bestellen en afleveren van Producten

 1. De Klant maakt zelf een keuze voor een type assortiment tijdens het onboarding traject. Daarna kan voor een assortiment wijziging een verzoek bij Junea NL worden ingediend.
 2. De Klant is verplicht om de Producten die worden verkocht in de Junea af te nemen van Junea NL, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Klant heeft de keuze om de Producten handmatig of automatisch te bestellen bij Junea NL.
 4. Indien er wordt gekozen voor automatische bestelling dan wordt de automatische bestelling in gang gezet als de vulgraad te laag is. De standaard ondergrens van de vulgraad voor de automatische bestelling is 30%. De Klant ontvangt exact de Producten die nodig zijn om de Junea tot 100% bij te vullen (op het moment dat het signaal wordt verstuurd).
 5. Indien de Klant kiest voor handmatige bestelling, kan de Klant de bestelling plaatsen via het Klantportaal.
 6. De Producten worden onder normale omstandigheden binnen 2 dagen verzonden naar het adres dat de Klant heeft aangegeven tijdens het onboarding traject. Het adres kan op verzoek van de Klant door Junea NL worden gewijzigd.
 7. Junea NL is niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling door de bezorgdienst.
 8. De Producten (snacks & drinks) die worden verzonden in een bestelling hebben bij het verlaten van het magazijn een minimale houdbaarheid van tenminste drie maanden.

Artikel 12 – Bijvullen van de Junea

 1. De Klant heeft de keuze om de Junea zelf bij te vullen met behulp van de Junea Operator App (Selfservice) (standaard) of het bijvullen van de Junea uit te besteden (Dedicated service).
 2. Indien de Klant kiest voor Selfservice dan dienen de stappen in de Junea Operator App te worden doorlopen.
 3. Indien de Klant kiest voor Dedicated service, dan dient de Klant medewerkers van Junea NL (of medewerkers van de partij aan wie Junea NL dit heeft uitbesteed) toegang te verlenen tot de Junea en de afgeleverde Producten aan deze medewerker te verstrekken binnen de vastgestelde openingstijden van de locatie waar de Junea is geplaatst.

Artikel 13 – Prijsbeleid

 1. De Klant kiest zelf het Prijsbeleid. De Klant geeft de keuze voor het type prijsbeleid tijdens het onboarding traject door aan Junea NL. Daarna kan het Prijsbeleid op verzoek van de Klant door Junea NL worden gewijzigd.
 2. Het Prijsbeleid dat wordt gekozen bepaalt de verkoopprijs van het Product.
 3. De verkoopprijs van een product kan nooit hoger zijn dan de maximale verkoopprijs die Junea heeft vastgesteld voor een product.

Artikel 14 – Gebruik besturingssoftware

 1. De Software is ontwikkeld voor systeem- en productbeheer van Junea’s en betalingen op afstand voor de Junea’s. Met uitzondering van de in de Junea geïntegreerde besturingssoftware wordt de toegang tot de overige onderdelen van de Software online aangeboden als Software-as-a-service (Saas). De geïntegreerde besturingssoftware correspondeert uitsluitend met de Software en kan alleen in gebruik worden genomen in combinatie met de Saas-onderdelen van de Software. De verkoop van de Junea is exclusief deze Saas-onderdelen van de Software.
 2. Indien de Klant niet langer toegang heeft tot de Saas-onderdelen van de Software, moet zij ook het gebruik van de geïntegreerde besturingssoftware staken.
 3. Het is de Klant niet toegestaan inbreuk te maken op de geïntegreerde besturingssoftware. Het is onder andere niet toegestaan:
 • softwaretoepassingen van derden te laten corresponderen met de geïntegreerde besturingssoftware;
 • de besturingssoftware te kopiëren, verspreiden of met derden delen;
 • de broncode en ander IE-rechten te gebruiken;
 • een afgeleide versie van de besturingssoftware te maken.

Artikel 15 – Toegang tot onderdelen van de Software

 1. De Software is ontwikkeld voor systeem- en productbeheer van Junea’s en betalingen op afstand voor de Junea’s.
 2. Junea NL geeft de Klant toestemming om gebruik te maken van de Software. Deze toestemming is niet-exclusief. Ook is deze toestemming niet-overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen bij de Overeenkomst.
 3. De Klant mag de Software alleen gebruiken voor de doelen zoals omschreven in lid 1 van dit Artikel. De Klant heeft de voorafgaande toestemming nodig van Junea NL als zij de Software voor een ander doel wil gebruiken.
 4. Junea NL geeft de Klant een account met wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot de Software. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van haar accountgegevens en wachtwoorden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
 5. In alle gevallen blijft de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de Consument.

Artikel 16 – Gebruik van de Software

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 2. Junea NL behoudt zich het recht voor de toegang tot de Software voor de Klant te blokkeren. Dit doet Junea NL als zij het redelijke vermoeden heeft dat met de Software in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden. Junea NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt tegenover de Klant. Daarnaast behoudt Junea NL het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 17 – Beschikbaarheid en onderhoud van de Software

 1. Junea NL zal ervoor zorgen dat de Klant de Software kan gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Junea NL en de Klant. Junea NL zal zich inspannen de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen.
 2. De Software kan (gedeeltelijk) buiten werking worden gesteld voor onderhoud. Het onderhoud wordt in principe uitgevoerd buiten kantoortijden (09:00 – 17:00). De Klant ontvangt twee werkdagen voor het geplande onderhoud een kennisgeving van Junea NL. Alleen bij noodgevallen zal Junea NL geen kennisgeving sturen.
 3. Junea NL behoudt het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Junea NL garandeert niet dat de Software foutloos is. De Klant brengt Junea NL gelijk op de hoogte als de Software een Storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. De Klant kan dit doen per e-mail (service@junea.nl) of via het contactformulier (junea.nl/contact) op de website van Junea NL. Junea NL zal vervolgens haar best doen de Storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 18 – Informatie over de Producten

 1. De informatieverstrekking over de producten kan in de Junea Backoffice worden geregeld en wordt beheerd door Junea NL. De informatie over de producten zal onder meer zichtbaar zijn in de Junea App waarmee de Consument de producten kan kopen.

Artikel 21 – Helpdesk en Incident Management

 1. Vragen, incidenten en eventuele klachten van de Consument verlopen te allen tijde via de Klant.
 2. Junea NL zal een helpdesk beschikbaar stellen voor ondersteuning van de Klant.
 3. De helpdesk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op: +31 85 210 0829 of per mail: service@junea.nl
 4. Wanneer door de Klant een melding wordt doorgezet aan Junea NL, zal deze voorzien zijn van gegevens klacht (beschrijving probleem, machinenummer, tijdstip van Storing of gebrek, contactgegevens contactpersoon van de Klant, locatie van de machine, evt. reeds uitgevoerde acties), de vastgestelde prioriteit en evt. een referentienummer. Deze referentie dient Junea NL bij de facturatie te vermelden (indien van toepassing).
 5. Junea NL zal vragen over de HW en SW beantwoorden en eventuele klachten afhandelen (Helpdesk). De storingen of gebreken in de HW en/of SW worden geregistreerd, beheerd en verholpen (Incident Management).
 6. Klant stelt Junea NL meteen op de hoogte als er een Storing of gebrek is in de HW en/of SW. Partijen verstaan onder ‘Storing’: alle onderbrekingen in de HW en/of SW en alle gebeurtenissen waardoor de HW en/of SW minder bruikbaar is (de Storing).
 7. Klant meldt een Storing of het gebrek telefonisch. Junea NL zal zich inspannen om de Storing of het gebrek zo snel mogelijk te verwerken.
 8. Junea NL zal na ontvangst van de melding van de Storing of het gebrek tijdens kantooruren van ma-vr (9:00 – 17:00) een inhoudelijke reactie sturen/geven binnen 8 uur (de Reactietijd):
 9. Junea NL zal na ontvangst van de melding van de Storing of het gebrek tot een oplossing van de Storing of het gebrek komen binnen de volgende termijn (te rekenen tijdens kantooruren (9:00 – 17:00 van ma-vr)) (de Oplostijd): binnen 48 uur na reactie van Junea NL op de storingsmelding van de klant.
 10. Partijen verstaan onder ‘oplossing’: iedere maatregel die de Storing of het gebrek definitief of tijdelijk oplost. Als Junea NL een tijdelijke oplossing biedt, zal Junea NL zich inspannen om zo snel mogelijk daarna een definitieve oplossing te leveren.
 11. Junea NL zal Klant gelijk op de hoogte stellen wanneer de Storing of het gebrek is opgelost. Voor de Oplostijd geldt dat de Storing of het gebrek is opgelost zodra Klant op de hoogte is gesteld via email en/of telefoon.

Artikel 22 – Derden

Junea NL mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als zij vindt dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), Artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 23 – Controle

De Klant verleent alle medewerking aan Junea NL die zij nodig heeft om te kunnen controleren of de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst en de algemene voorwaarden nakomt.

Artikel 24 – Overmacht

Junea NL is niet aansprakelijk als zij de Overeenkomst en deze voorwaarden met de Klant niet kan nakomen door overmacht. Als de overmacht langer duurt dan 3 maanden, kan de Overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Junea NL mag de Klant een factuur sturen over de (nog niet betaald) periode dat de Klant gebruik heeft gemaakt van de Software. De bepalingen uit Artikel 27 van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing.

Als Junea NL haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Junea NL het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 25- Aansprakelijkheid

 1. Junea NL is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een Overeenkomst of uit het gebruik van de Junea’s.
 2. Junea NL is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Junea NL is uitgegaan van door de Klant verstrekte (onjuiste of onvolledige) gegevens.
 3. Junea NL is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 4. Junea NL is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Junea NL.
 5. Junea NL zal de Dienst naar zijn beste vermogen uitvoeren. Junea NL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit deze voorwaarde of die ontstaat door een tekortkoming in de uitvoering daarvan. Junea NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Dienst.
 6. Junea NL verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de data afkomstig van de Klant. Junea NL is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij haar of bij derden opgeslagen data.
 7. De Klant vrijwaart Junea NL voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die de Klant in de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Junea NL is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Data die de Klant in de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 8. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Junea NL beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Junea NL uitkeert.

Artikel 26 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Junea NL voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak niet aan Junea NL toerekenbaar is.
 2. Als derden Junea NL aanspreken, zal de Klant Junea NL zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van haar in dat geval mag worden verwacht.
 3. Als de Klant geen maatregelen neemt, mag Junea NL zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Junea NL, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 27 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Junea NL is één jaar.

Artikel 28 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Partijen alle vertrouwelijke informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden. Dit zijn alle gegevens die niet openbaar zijn en alle gegevens die een vertrouwelijk karakter hebben of die door Partijen als vertrouwelijk is aangemerkt.
 2. Partijen zullen de informatie die zij van elkaar hebben gekregen niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen (behalve als Partijen optreden in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn). Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Partijen de vertrouwelijke informatie niet zelf in gebruik mogen nemen of in gebruik mogen geven aan derde partijen, niet mogen kopiëren en niet mogen nabouwen voor eigen doeleinden.

Artikel 29 – Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt Junea NL alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde Junea selfservice apparaten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht aan de Junea selfservice apparaten en/of de Software.

Artikel 30 – Dataverwerking

 1. Junea NL mag ervan uitgaan dat de informatie en gegevens die de Klant heeft verstrekt juist en volledig zijn (zoals o.a. de informatie welke Klant heeft aangegeven tijdens het onboarding traject en in het Junea Klantportaal).
 2. De Klant geeft hierbij toestemming dat Junea NL toegang heeft tot alle data die de Klant verzamelt en verwerkt in de Software.
 3. Junea NL mag de door de Klant verstrekte informatie en gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In haar privacy policy staat omschreven welke gegevens en informatie zij verzamelt en voor welk doel zij deze verwerkt. De privacy policy kan worden geraadpleegd via onze junea.nl.

Artikel 31 – Nietigheid

Als een deel van de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 32 – Strijdige clausule

In het geval dat de algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 33- Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 34 – Bevoegde rechter

Rechtbank Midden-Nederland.